Thursday, January 24, 2019

พระอุปคุตตั๊กแตนเงินล้าน

พระอุปคุตตั๊กแตน เป็นศิลปะเขมรโบราณ มีพุทธคุณโดเด่นด้านโชคลาภและคุ้มกันภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง วิธีสวดของลาภพระอุปคุต ให้จุดธูปเทียนบูชา พร้อมกับดอกไม้ห้อม เครื่องหอม น้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์ ณ ที่บูชาพระ ในร้านค้าขาย หรืออาคารสำนักงาน แล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นควันธูปเทียน ลมพัดไปทางไหน หรืออาคารสำนักงาน แล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นควันธูปเทียน ลมพัดไปทางไหน ขอให้ดลใจผู้เข้าเข้ามาอุดหนุนตลอด ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เมื่ออธิษฐานจุดธุปเทียนบูชาแล้ว ให้สวดนะโม ๓ จบ และสวดคำบูชาขอลาภพระอุปคุต ๑ จบ เสร็จแล้ว เอาน้ำมนต์ประพรมร้านค้า และสินค้าในร้านค้า หรือทำธุรกิจ ให้เอาน้ำมนต์ประพรมภายในสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ในการทำธุรกิจทั้งนั้นทั้งหมด คำบูชาขอลาภพระอุปคุต ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วให้กล่าวคำบูชาว่า "มหาอุคุตโต จะมหาลาโภ พุทธ

ลาภัง สัพเพชะนา พะหุชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นโมโจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเมฯ เอหิจิตติ จิตตังหันธะนัง อุปะคุตะ จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา จะเทวะตานัมปิ มนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิฯ"
จาก รุ่น ตรัยมงคล เมตตาบารมี ทวีทรัพย์ กลับดวง
หลวงปู่ถ้า อนาลโย วัดป่าทศพลมังคลาราม อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด


                                         จาก รุ่น ตรัยมงคล เมตตาบารมี ทวีทรัพย์ กลับดวง
หลวงปู่ถ้า อนาลโย วัดป่าทศพลมังคลาราม อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Friday, December 21, 2018

และ สุดท้ายสรุปหน่วยที่ 15 (10111) ค่ะ


หน่วยที่ 15 Beating the Challenge
               1. การศึกษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษย่อมมีจุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ไม่ใช่เพียงทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ในสถานการณ์จริงจึงเป็นสิ่งท้าทายที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องเผชิญและเอาชนะให้ได้
               2. การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ อาจทำได้โดยการพยายามหาโอกาสใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริง นอกเหนือไปจากการฝึกฝนจากบทเรียนหรือตำราสอนภาษาอังกฤษ
               3. ผู้เรียนควรศึกษาและฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ประเด็นต่างๆ โดยพยายามหาโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศที่เรียนในการสื่อสารในสถานการณ์จริง เพราะประเด็นไวยากรณ์ที่ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องจากบทเรียน อาจเป็นประเด็นที่ผู้เรียนมักใช้ผิดพลาดในการสื่อสารในสถานการณ์จริง
               4. คำศัพท์ในภาษาต่างประเทศที่เรียนจะมีความหมายต่อผู้เรียนมากขึ้น ถ้าผู้เรียนได้ใช้หรือพบคำศัพท์นั้นๆ ในสถานการณ์จริง ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้คำหรือพบคำศัพท์เดิมบ่อยครั้งในบริบทที่หลากหลาย และได้พบคำศัพท์ใหม่ที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับคำศัพท์ที่เรียนรู้มาแล้ว
ตอนที่ 15.1 Language Functions/Skills for Communication
               1. การสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องอาหาร อาจเกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำ การอธิบายเกี่ยวกับอาหาร และการสั่งอาหาร
               2. การซื้อขายสินค้า อาจเกี่ยวข้องกับการอธิบายลักษณะของสินค้า การต่อรองราคา และการชมเชยสินค้านั้นๆ
               3. การใช้สินค้าให้ถูกวิธีจะต้องเข้าใจคำแนะนำในการใช้สินค้า ว่ามีวิธีการใช้ การเก็บรักษาอย่างไร และปฏิบัติตามวิธีนั้นๆ ไปเพื่อเหตุใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนวนภาษษที่ใช้ในการให้คำแนะนำและการแสดงวัตถุประสงค์
               4. การเชื้อเชิญและการตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญ การเสนอแนะ และการขอร้องอย่างสุภาพ มีศัพท์สำนวนภาษาโดยเฉพาะ
               5. การสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอาจเกี่ยวข้องกับการอธิบายวิถีการดำเนินชีวิต และ การกล่าวถึงอาการไม่สบายหรือโรคภัยไข้เจ็บ
               6. การสื่อสารเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างและการพักผ่อนหย่อนใจอาจเกี่ยวข้องกับการเสนอแนะการแสดงความคิดเห็น การแสดงความชอบหรือไม่ชอบ
               7. การเดินทางไปต่างประเทศอาจเกี่ยวข้องกับการถามและให้ข้อมูล การให้คำแนะนำ และการอธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆ
A Summary of Language Functions/Skills in Units 11-14
               ต่อไปนี้เป็นประเด็นภาษาตามหน้าที่และทักษะทางภาษาต่างๆ ที่นักศึกษาได้ศึกษาไปในหน่วยที่ 11-14 ให้นักศึกษาตรวจสอบตนเองว่าเข้าใจสิ่งที่เรียนไปแล้วเพียงใด โดยระบุความหมายภาษาไทยของหน้าที่และทักษะทางภาษาแต่ละประเด็น และเขียนตัวอย่างสำนวนภาษาที่ใช้ตามหน้าที่แต่ละหัวข้อหากนักศึกษาจำไม่ได้ ให้กลับไปทบทวนตามหน่วยต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
Unit 11
Language Functions
ความหมายภาษาไทย
ตัวอย่างสำนวนภาษา
giving advice and recommending


describing food


ordering food


describing objects


bargaining


complimenting


giving instructions


expressing purposes


Unit 12
Language Functions
ความหมายภาษาไทย
ตัวอย่างสำนวนภาษา
inviting and replying to invitations


suggesting and recommending


requesting


describing illnesses and injuries


Unit 13
Language Functions
ความหมายภาษาไทย
ตัวอย่างสำนวนภาษา
making suggestions


giving opinions


expressing likes and dislikes


talking about pastimes


Unit 14
Language Functions
ความหมายภาษาไทย
ตัวอย่างสำนวนภาษา
asking for and giving information


giving advice


describing and asking about an objectตอนที่ 15.2 Grammar for Communication
               1. ในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ อาจใช้ modal ได้แก่ should, out to, had better
               2. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อาจใช้ past participle มาขยายคำนามเพื่อแสดงลักษณะของคำนาม
               3. การบรรยายลักษณะของสิ่งของ อาจใช้ present participle มาขยายคำนาม เพื่อแสดงหน้าที่หรือลักษณะของคำนาม
               4. การให้ข้อแนะนำหรือคำสั่งให้ปฏิบัติตาม ใช้รูปประโยคแบบ imperative
               5. การระบุวัตถุประสงค์ที่จะต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด อาจใช้คำ to, in order to, so as to, for และ so that
               6. การให้คำแนะนำโดยใช้คำกริยา suggest, recommend, require, demand, request, ask, insist หรือโครงสร้างประโยค It is/was necessary / important/ essential / better จะตามด้วย that + ประธานของประโยค + should + V base form โดยอาจตัดคำ should ออก และคงใช้คำกริยาในรูป base form ดังเดิม
               7. เมื่อกล่าวถึงอดีตที่ไม่ได้เกิดขึ้น เป็นข้อสมมติถึงเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปแล้วที่ตรงข้ามกับความเป็นจริง ใช้โครงสร้างประโยค If + had + past participle, would have + past participle
               8. การแสดงพันธะหน้าที่ในอดีตว่าควรจะได้ทำหรือน่าจะได้ทำสิ่งนั้นไปแล้วในอดีต แต่กลับไม่ได้ทำ ใช้รูปกริยา should/ought to + have + past participle
               9. การถามคำถามอย่างสุภาพ อาจใช้ Could you please tell + someone นำหน้าประโยคคำถาม wh-question โดยต้องปรับรูปประโยคคำถามเดิม
               10. คำคุณศัพท์บอกลักษณะใช้ตามหลัง verb to be หรือขยายหน้าคำนาม นอกจากนั้นยังอาจใช้ V -ed หรือ V -ing มาทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ เพื่อบอกอาการหรือความรู้สึกหรือบอกลักษณะหรือสภาพของคำนามที่ขยาย
               11. เมื่อกล่าวถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นใช้กริยาในรูป present continuous tense และอาจสื่อความหมายว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำซาก จนผู้พูดรู้สึกรำคาญ โดยใช้คำ always, constantly, all the time กำกับในประโยค
               12. V -ing ทำหน้าที่ได้เหมือนคำนาม โดยทำหน้าที่เป็นประธาน กรรม และกรรมตามหลังบุพบทของประโยค
               13. future expression ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตหรือแสดงความตั้งใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอนาคต
A Summary of Grammar Points in Units 11-14
               ต่อไปนี้เป็นประเด็นไวยากรณ์ที่นักศึกษาได้ศึกษาไปในหน่วยที่ 11-14 นักศึกษาลองตรวจสอบตนเองว่าเข้าใจแต่ละประเด็นหรือไม่ว่ามีวิธีใช้อย่างไร และใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์หรือบริบทใด โดยเขียนประโยคตัวอย่างในช่องว่างที่ให้ไว้ หากไม่เข้าใจประเด็นใดให้นักศึกษากลับไปทบทวนในหน่วยที่ 11-14 ที่เรียนผ่านมา นักศึกษาจะพบคำอธิบายและตัวอย่างโดยละเอียดของแต่ละประเด็นในตอนต่างๆ ตามหมายเลขที่ให้ไว้ในตาราง
Grammar Points
Sections
Examples
should, ought to, had better
11.1
You had better brush your teeth twice a day.
unreal present/future conditionals

past participle as modifiers

present participles as modifiers
11.2

imperative sentences
11.3

to, in order to, so as to, for, so that

subjunctives
12.1

third conditional

modal verbs
12.2

past obligation

changing wh-questions into polite requests

descriptive adjectives
13.1

adjectives ending with -ed and -ing e.g. (interested/interesting)

present continuous tense
13.2

gerund
13.3

future expressions: future simple, present continuous, future continuous, BE going to
14.2

ตอนที่ 15.3 Vocabulary for Communication
               1. คำศัพท์เป็นส่วนประกอบสำคัญของภาษา การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใดใดจึงหมายถึง การเรียนรู้คำศัพท์ในภาษานั้นในเชิงปริมาณและคุณภาพ
               2. การเรียนรู้คำศัพท์และใช้ภาษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพสามารถทำได้ โดยผู้เรียนต้องหาโอกาสให้ตนเองได้พบและใช้ภาษาทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างสม่ำเสมอ
               3. การหาโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศที่เรียนในสถานการณ์จริง ทั้งทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียน อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ อย่างมีความหมาย และใช้คำศัพท์นั้นๆ ในบริบทที่หลากหลาย
A Summary of Vocabulary in Units 11-14
               ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์สำคัญๆ ที่นักศึกษาได้ศึกษาไปในหน่วยที่ 11-14 นักศึกษาลองตรวจสอบตนเองว่าเข้าใจความหมายของคำศัพท์ (คำศัพท์บางคำอยู่ในกลุ่มคำที่มีส่วนในการสื่อความหมายของคำศัพท์นั้นๆ) แต่ละคำหรือไม่ และเขียนคำแปลของคำศัพท์แต่ละคำลงในตาราง หากไม่เข้าใจความหมายคำใด ให้นักศึกษากลับไปทบทวนในหน่วยที่ 11-14 ที่เรียนผ่านมา นักศึกษาจะพบคำอธิบายความหมายและบริบทที่คำศัพท์แต่ละคำปรากฏอยู่ใน Presentation และ/หรือ Explanation ในตอนต่างๆ ตามหมายเลขที่ให้ไว้ในตาราง
คำศัพท์
ความหมาย
Section 11.1
A. Thai Dishes
crispy noodles
fried prawn cake
sour and spicy prawn soup
roasted duck curry
fried fish cake
hot and sour vegetable soup
spring rolls
chicken coconut soup
B. Cooking Terms
boil
steam
bake
grill
roast
fry
stir-fry
barbecue
chop
scrape
grind
mash
Section 11.2
Thai Products
silk
rattan
wicker
bamboo sticks
bracelet
silver jewelry
necklace
earrings
Section 11.3
Know How
silk textiles
roll
fold
store
crease
insect-proof box
scatter
prevent
air
threads
permanent
soak
hair conditioner
soften
shrink
separately
mild soap
hang
drip dry
in the shade
avoid direct sunlight
fade
iron damp
Section 12.1
to help someone out
nothing to worry about
can make it
make someone do something
Section 12.2
the main organizer of the Sports Day
look forward to the game
team captain
lead the teams to the football field
rules and refereeing will be done in English
football
basketball
chair ball
swimming
athletics
cheer leading
badminton
tennis
Section 12.3
A. Health and Hygiene
to be outside
keep fit
eat a nutritious and balanced diet
having time to relax
not having too many worries
getting some exercise
getting a good night’s sleep
take good care of oneself
stay away from alcoholic drinks / cigarettes
drink a lot of still water and mineral water
try to control stress
cope with ordinary events
interact with people
meet all kinds of demands
B. Ailments
symptom
give rise to
fast heartbeats
tense muscles
eating disorders
sleeplessness
migraine
stomach ulcers
skin rashes
walking with a limp
pulled a muscle in one’s leg
Section 13.1
Movie – related Words
go to a movie
movie / theater / cinema
science fiction
comedy
musical
action movie
horror film
Section 13.2
inspire
make oneself at home
tune the TV to another channel
be addicted to Thai drama series
stay tuned
soap opera
Section 13.3
Hobby-related Words
favorite
pastimes
be fond of
contemporary
movie soundtracks
listening to radio and CDs
classical music
search for useful information
order books
chat with people
surf the Net
keep abreast of the news
be attached to dogs
feed and look after the dog
walk the dog
need grooming
make good companions
loyal to their owner
loyal to their owner
explore this exotic land with wonderful scenery
scuba diving
painting
snorkeling
sky diving
jet-skiing
Net-surfing
cross-stitching
bungee jumping
Section 14.1
Countries & Nationalities
Section 14.2
check in the luggage
check-in counter
consult the monitor
have the luggage X-rayed/inspected
fill out the departure card
go through passport control
proceed to the gate for boarding
carry-on luggage
boarding pass
arrival card
pay airport tax
airing security officer
Section 14.3
transit
customs
transfer desk
baggage claim
toilets
information
domestic terminal
passport control