Thursday, January 24, 2019

พระอุปคุตตั๊กแตนเงินล้าน

พระอุปคุตตั๊กแตน เป็นศิลปะเขมรโบราณ มีพุทธคุณโดเด่นด้านโชคลาภและคุ้มกันภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง วิธีสวดของลาภพระอุปคุต ให้จุดธูปเทียนบูชา พร้อมกับดอกไม้ห้อม เครื่องหอม น้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์ ณ ที่บูชาพระ ในร้านค้าขาย หรืออาคารสำนักงาน แล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นควันธูปเทียน ลมพัดไปทางไหน หรืออาคารสำนักงาน แล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นควันธูปเทียน ลมพัดไปทางไหน ขอให้ดลใจผู้เข้าเข้ามาอุดหนุนตลอด ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เมื่ออธิษฐานจุดธุปเทียนบูชาแล้ว ให้สวดนะโม ๓ จบ และสวดคำบูชาขอลาภพระอุปคุต ๑ จบ เสร็จแล้ว เอาน้ำมนต์ประพรมร้านค้า และสินค้าในร้านค้า หรือทำธุรกิจ ให้เอาน้ำมนต์ประพรมภายในสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ในการทำธุรกิจทั้งนั้นทั้งหมด คำบูชาขอลาภพระอุปคุต ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วให้กล่าวคำบูชาว่า "มหาอุคุตโต จะมหาลาโภ พุทธ

ลาภัง สัพเพชะนา พะหุชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นโมโจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเมฯ เอหิจิตติ จิตตังหันธะนัง อุปะคุตะ จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา จะเทวะตานัมปิ มนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิฯ"
จาก รุ่น ตรัยมงคล เมตตาบารมี ทวีทรัพย์ กลับดวง
หลวงปู่ถ้า อนาลโย วัดป่าทศพลมังคลาราม อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด


                                         จาก รุ่น ตรัยมงคล เมตตาบารมี ทวีทรัพย์ กลับดวง
หลวงปู่ถ้า อนาลโย วัดป่าทศพลมังคลาราม อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด