Thursday, April 7, 2016

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี

เราได้เอกสารเล่มนี้มาตอนอาจารย์ท่านเกษียณ โดยที่เราไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว ไม่รู้เลยว่าท่านทำเอกสาร "การประชุมทางวิชาการ เรื่อง ละบุรีศีกษา ครั้งที่ ๒" ออกมา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ณ หอประชุมอาคาร ๖ วิทยาลัยครูเทพสตรี ซึ่ง ปัจจุบัน ( พ.ศ. ๒๕๕๙) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียบร้อยแล้ว ในตอนนั้น พวกท่านก็ยังทำงานอยู่ที่ มรท. ในปีที่ เราลาออกมาจากการทำงานในปี ๒๕๕๕ (ประมาณเอา เพราะว่าจำไม่ได้) และบางท่านแม้เกษียณราชการแล้วแต่ก็ ยังทำงานเป็นอาจารย์พิเศษ สอนในระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) อยู่ที่ มรท. เหมือนเดิมค่ะ

จารึกแผ่นกระดานป้ายศาลเจ้าเขาตก (แปลและถอดความ)

บทที่ ๑
กาษรี   สุนทรสร้าง   สมญา
ขาลนักษัตรจัตวา     ศกตั้ง
ศักราชพันทวิสตา   เศษสี่   ปีแฮ
สิ้นทรัพย์ห้าชั่งทั้ง   รูปไท้ปฏิมาฯ

ถอดความ
(ศาลเจ้าแห่งนี้) ข้าพเจ้าผู้มีนามว่า ภาษีสุนทร สร้างขึ้นไว้เมื่อปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๒๐๔ (พ.ศ. ๒๓๘๕) รวมทั้งเทวรูปด้วย สิ้นเงินไปจำนวน ห้าชั่ง (๔๐๐ บาท)

บทที่ ๒
รูปไทนเรศท้าว     ทาทอง
พระราชโมลีจำลอง     จำหลักอ้าง
เฉกโฉมอิศรผยอง     เผยอยาตร  มาแฮ
กุมขรรคาวุธมล้าง     เหล่าปล้นศาสนาฯ

ถอดความ
เทวรูปปิดทององค์นี้ เป็นฝีมือพระราชโมลีจำหลัก ดูประดุจพระอิศวรเป็นเจ้า เสด็จมาประทับจริงฯ พระหัตถ์ทรวงุธคือพระขรรค์ สำหรับปราบปราม เหล่าทรชนที่จะมาทำอันตราย ต่อพระศาสนา

บทที่ ๓
อาราธน์อารักษ์ท้าว     เชิญเนา
ในตำหนักพนัสเขา     ตกนี้
จงยศพ่อพันเหา     หาเปรียบ  ได้ฤา
ฝากกิจตูก่อกี้     กอปรไว้อย่าสูญฯ

ถอดความ
ขออันเชิญเทพยาดาอารักษ์ จงมาสถิตในศาลกลางป่า อันมีนามว่าเขาตกแห่งนี้ ขอเทพยาดาท่านนั้น จงมีอิสสริยยศอันยิ่งใหญ่อย่าให้มีผู้ใดเทียบเทียมได้ ข้าพเจ้าขอฝากศาลที่สร้างขึ้นไว้ ณ บัดนี้ จงให้อยู่ยั่งยืนไป อย่าได้เป็นอันตรายสูญหายไปเลย

บทที่ ๔
ดักด่านดูมนุษย์ขึ้น     ลงพลี
ใครคำนับคำนัลมี     สุขแท้
ใครอาจอาจผลยชี     พิตนาศ
ยศท่านศักดิ์สิทธิ์และ     เลิศไท้เทพาฯ

ถอดความ
เทพยดาอันสิงสถิต ณ ศาลนี้ จะคอยตรวจดูผู้คน ซึ่งจะผ่านขึ้น-ลง เพื่อไปสักการะพระพุทธบาท ใครเคารพกราบไหว้ ผู้นั้นก็จะมีความสุขสำราญดี ใครลบหลู่ดูหมิ่น ก็อาจจะผลาญชีวิตให้วอดวายได้ อานุภาพของเทพยาดาอารักษ์แห่งนี้ ศักดิ์สิทธิ์นัก ยิ่งใหญ่กว่าเทพยดาทั้งหลาย

บทที่ ๕
ขอยศนเรศไท้     ถาวร
จวบจนสุริยจันทรจร    จากดิ้น
ไตรภพเปื่อยเป็นบร      สูญโลก
ยศพระยศข้าสิ้น     สุดพร้อมมรรคผลฯ

ถอดความ
ขออานุภาพแห่งเทพยาดาอารักษ์นี้ จงอยู่ยั้งยืน ตราบจนดวงตะวันจันทรา ลาลับดับสิ้นไป จากโลก แลแม้สามโลก จะเปื่อยพัง แปรสภาพเป็นอื่น จนสิ้นสูญไปก็ดี นั่นแหละอานุภาพแห่งเทพยดานี้ จึงค่อยสิ้นไป ส่วนตัวข้าพเจ้านั้น ขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมกันไปด้วยเถิด

บทที่ ๖
ข้าสร้างกุศลค้ำ     ศาสนา
เชิญเทพยศักดามา     ช่วยบ้าง
แล้วเราอย่าโรคา     พรรคพวก ข้าแฮ
บุญแบ่งเชิญชี้อ้าง     แผ่ท้าวทุกสถานฯ

ถอดความ

ข้าพเจ้าสร้างกุศลในครั้งนี้ เป็นการบำรุงพระศาสนา ให้ยั้งยืน ขออันเชิญเทพยดาผู้ทรงฤทธานุภาพศักดิ์สิทธิ์ มาช่วยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วย ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งญาติมิตรปลอดพ้นโรคาพาธ ข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญครั้งนี้ให้แก่เทพยดาอารักษ์ อันสถิตอยู่ในทุกสถานนั้นด้วย

บทที่ ๗
ขอชื่อข้าชั่วฟ้า     ฝนฉาว
ขอยศอยู่ชั่วดาว     ดับไหม้
สมบัติตวบพรหมหาว     เหินสั่ง
ขอสุขจนจวบได้     ฉัตรแก้วสัพพัญญูฯ

ถอดความ
ขอชื่อเสียงของข้าพเจ้าจงเป็นที่เลื่องลือ และคงอยู่ชั่วฟ้าดิน ขอเกียรติยศของข้าพเจ้า จงดำรงอยู่จนกว่าเดือนดาวจะแตกดับไป ขอสมบัติทังปวงของข้าพเจ้าจงล้นเหลือไปตลอดจนถึงพรหมโลก ก็ยังไม่หมด ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขทุกประการ จวบจนได้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ขององค์สมเด็จพระศรีสรรเพชญนั้น เทอญฯ