Thursday, January 25, 2018

ของขวัญปีใหม่ให้ตัวเรา

โดย คุณจิตติมา รักนาค
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ

ปีใหม่ คือ การเฉลิมฉลองต้อนรับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น ธรรมเนียมโดยทั่วไปนอกจากการจัดเลื้ยงเพื่อขอบคุณ เพื่อการกระชับความสัมพันธ์ เพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆ สิ่งดีๆ ที่จะเข้ามา หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามมักจะต้องมีการกล่าวอวยพร มอบของขวัญให้แก่กันและกันด้วยความรู้สึกขอบคุณ ระลึกถึงผู้มีพระคุณ คนรอบข้าง ปีใหม่ในปีนี้ผู้เขียนเชิญชวนให้ทุกคนให้ของขวัญปีใหม่แก่ตัวเราเอง
     การให้ของขวัญปีใหม่แก่ตัวเราเอง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ตัวเรา จิตใจของเรา หัวใจของเา การดำเนินชีวิตที่ผ่านไปในแต่ละปีย่อมพบเจอทั้งสุขและทุกข์ พบสิ่งที่พอใจและสิ่งที่ไม่พอใจ พบความสนุกสนานและพบกัยความเศร้า ความระทมทุกข์ พบความสำเร็จและความผิดหวัง เมื่อจะเริ่มต้นปีใหม่เราจึงควรให้ของขวัญตัวเาที่สามารถนำพาชีวิตฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ตนเองที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางในปีต่อไป
     ก่อนที่จะพิจารณาให้ของขวัญตัวเอง ผู้เขียนเชิญชวนให้ท่านได้พิจารณาสำรวจตัวเองว่าในรอบปีที่ผ่านมาท่านได้ทำสิ่งใดบ้างให้กับชีวิตของตัวท่านเอง และคนรอบข้าง เช่น
1. ท่านได้รับผิดชอบงานในห้านที่อย่างเต็มที่หรือไม่
2. ท่านได้รับผิดชอบครอบครัวของท่านได้เป็นอย่างดีหรือไม่
3. ท่านได้ทำสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้อื่นบ้างหรือไม่
4. ท่นได้ทำร้ายจิตใจผู้อื่นบ้างหรือไม่
5. ท่านได้สร้างบุญกุศลบำรุงศาสนาหรือไม่
6. ท่านได้เสียสละ มีจิตอาสาทำสิ่งดีโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือไม่
     ยังมีคำถามอีกมากมายที่เราควรได้ตั้งคำถามแก่ตนเอง ถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ได้ทำหรือทำไม่ดีจะได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขและเติมเต็มสิ่งดีให้เกิดในปีต่อไป นั่นคือ การให้ของขวัญอันล้ำค่าให้แก่ชีวิตตนเองด้วย
     ปีใหม่นี้ให้ของขวัญตัวเองด้วยการสำรวจตนเอง หาจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้เราเดินทนงไปสู่สิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เมื่อได้บทสรุปที่เราจะทำต่อไปในปีใหม่นี้จึงค่อยไปหาของขวัญปีใหม่ให้แก่ตัวเรา เช่น การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ โทรศัพท์มือถอื นาฬิกา เครื่องประดับ เสื้อผ้า ฯลฯ หรือเป็นของที่อยากได้ตามความชอบของตัวท่าน และขออำนวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านสุขกายสุขใจ ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นทุกประการ สำหรับนักศึกษา มสธ. ขอให้สอบผ่านและสำเร็จการศึกษาโดยเร็ววัน